Všeobecné obchodné podmienky

pre predaj tovaru dodávaného a vyrábaného spoločnosťou LEKRA, s.r.o., platné od 2.1.2010 (ďalej len “VOP”)

Tieto všeobecné obchodné podmienky VOP platia v zmysle § 273, ods. 1 zákona č. 531/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení ako neoddeliteľná súčasť kúpnych zmlúv, uzatváraných pri predaji a kúpe výrobkov z vlnitej a hladkej lepenky, tiež z lepenky kašírovanej, vyrábaných a dodávaných spoločnosťou LEKRA, s.r.o., ako aj rámcových kúpnych zmlúv, pokiaľ boli také medzi stranami uzavreté, predávajúci sa zaväzuje dodať podľa schválených špecifikácií alebo svojich vnútropodnikových noriem tovar kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a riadne zaplatiť.

Dodacie podmienky

1

Dodanie tovaru sa uskutočňuje odovzdaním tovaru kupujúcemu v sídle spoločnosti LEKRA, s.r.o., alebo prvému dodávateľovi, k preprave pre kupujúceho, dohodnutého miesta, kde je predávajúci povinný tovar odoslať.

2

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho predaním tovaru alebo pred tým, než získa oprávnenie so zásielkou narábať, ak ide o tovar prepravovaný.

3

Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na vlastnom odbere tovaru kupujúcim, je kupujúci povinný zobrať všetok objednaný tovar do 3 pracovných dní po vyzvaní predávajúcim.

4

V prípade nedodržiavania termínu kupujúcim, je predávajúci oprávnený odoslať tovar kupujúcemu na jeho náklady akýmkoľvek vhodným spôsobom, na adresu sídla, alebo prevádzky do max 1 mesiaca od objednania, alebo uskladní neprebraný tovar vo svojom sklade. Kupujúci je v tomto prípade povinný uhradiť predávajúcemu skladné vo výške 0,7% z ceny tovaru za každý kalendárny deň jeho uskladnenia.

5

Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred zjednaným termínom dodania a kupujúci je povinný tento tovar prevziať. Ak sa nedohodli inak pred blížiacim sa termínom dodania.

6

Predávajúci zaručuje termín dodania tovaru len v tom prípade, že po odoslaní návrhu kúpnej zmluvy obdrží do 3 pracovných dní jej potvrdené vyhotovenie (faxom, poštou, e – mailom, podpísaným zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisom, osobne).

7

V prípade výrobku z vlnitých lepeniek na objednávku, je nutné potvrdené vyhotovenie kúpnej zmluvy odoslať dodávateľovi obratom. Toto potvrdenie nie je nutné urobiť, pokiaľ sa ceny a podmienky dohodli vopred v cenovej ponuke, ktorú potvrdili obe strany.

8

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávky spôsobené vyššou mocou alebo udalosťou, ktorá predávajúcemu podstatne sťaží, či znemožní plniť podmienky uzavreté v zmluve – štrajk, výluka, vojna, požiar, vyššia moc a pod. O týchto udalostiach je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho a dohodnúť si s ním náhradný termín dodania.

Cenové a platobné podmienky

1

Pokiaľ nebude dohodnuté v kúpnej zmluve inak, kúpna cena je cena udávaná bez DPH.

2

Pokiaľ nebude zmluvnými stranami dojednaný iný spôsob platenia, je kupujúci povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu na základe faktúry vystaveného predávajúcim a to v termíne splatnosti 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.

3

Pri osobnom odbere môže využiť platbu v hotovosti, ak je na prevádzke prítomná prenosná elektronická pokladnica.

4

Omeškanie s platbou kúpnej ceny je vážnym porušením kúpnej zmluvy. V uvedenom prípade má právo predávajúci od tejto zmluvy odstúpiť ako aj v prípade všetkých ďalších kúpnych zmlúv uzatvorených s kupujúcim alebo odmietnuť dodanie ďalšieho tovaru kupujúcemu až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok po splatnosti vrátane príslušenstva. Toto ustanovenie platí aj pre prípady, kedy sa kupujúci dostane do omeškania s platbou kúpnej ceny (alebo jej časti), ktorá mala byť uhradená predom.

5

V prípade omeškania s platbou kúpnej ceny podľa faktúry, je predávajúci oprávnený vyfakturovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,5 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

6

Ak by boli poskytnuté predávajúcim kupujúcemu akékoľvek zľavy alebo bonusy, je predávajúci oprávnený v prípade omeškania kupujúceho s platením faktúr dlhším ako 90 dní, tieto zľavy alebo bonusy doúčtovať kupujúcemu formou faktúry. Týmto kupujúci stráca právo na zľavy a bonusy a je povinný vyfakturovanú čiastku zaplatiť do 14 dní od dňa vystavenia faktúry.

7

Predávajúci je oprávnený posunúť nesplatené faktúry tretej strane, ktorá zákonným spôsobom vymôže pohľadávku u kupujúceho.

Balenie

1

Tovar je balený na vratných (EUR), alebo jednorázových paletách, poprípade v iných dohodnutých obaloch.

2

Kupujúci je povinný pri dodaní odovzdať na výmenu nepoškodené EUR palety. Je možné dohodnúť s predávajúcim paletové konto, ktoré je nutné vrátiť ku koncu kalendárneho roka bez vyzvania, v opačnom prípade je predávajúci oprávnený, toto paletové konto faktúrovať so splatnosťou 14 dní.

3

Ak kupujúci nemá na výmenu palety, bude mu bezodkladné zaslaná samostatná faktúra za palety so splatnosťou 14 dní. Ak nie je dohodnutá cena vratných paliet v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu ich nákupnú cenu. To sa nevzťahuje na jednorázové palety, ktoré sú účtované zároveň s predávaným tovarom a ich zaplatenie sa riadi termínom splatnosti samotného tovaru.

Grafická dokumentácia, výsekové a tlačové formy, iné vzorky

1

Predávajúci si vyhradzuje právo vlastníctva a autorské právo na všetky výsekové a tlačové formy, grafické podklady a vzorky, ako i výkresovú dokumentáciu a podobné podklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré neboli dodané kupujúcim.

2

V prípade, že doručí kupujúci predávajúcemu grafický návrh podoby budúceho tovaru alebo podklady k zhotoveniu takéhoto grafického návrhu, nesie plnú zodpovednosť za obsah textov, grafických zobrazení, tvarov a pod. Kupujúci si je plne vedomý tej skutočnosti, že obsahom grafického návrhu alebo podkladov k zhotoveniu grafického návrhu nesmie zasiahnuť do práv tretích osôb, hlavne do práv k ochranným známkam, obchodnej spoločnosti, patentom, priemyselným vzorom a pod.

3

Pokiaľ neboli výsekové formy alebo tlačové štočky, dodané kupujúcim, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady na ich zhotovenie. Predávajúci urobí vyúčtovanie týchto nákladov alebo ich častí na daňovom doklade osobitne, mimo cenu dodávaného tovaru, pri prvej fakturácii za dodanie nového výrobku.

4

Predávajúci sa zaväzuje všetky výrobné podklady, výsekové formy alebo litografie, bezplatne skladovať po dobu 2 rokov od ich posledného použitia. Pokiaľ si kupujúci behom tejto doby podklady sám nevyžiada, budú po uplynutí uvedenej doby zlikvidované na účet predávajúceho.

5

Výroba dvoch vzoriek, vzťahujúcich sa k danej zákazke, nie sú kupujúcemu účtované. Náklady spojené s  výrobou všetkých ďalších vzoriek je kupujúci povinný predávajúcemu zaplatiť, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

6

Kupujúci je povinný dopredu písomne informovať predávajúceho o špecifických požiadavkách na tovar, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. právne predpisy o hygienických požiadavkách na výrobky určené pre styk s potravinami, a iné). V prípade nesplnenia týchto povinností sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikne napr. neodpovedajúcim použitím výrobkov, uplatnením postihu zo strany štátnych orgánov a pod.

7

Predávajúci je oprávnený použiť odpadový materiál vzniknutý pri výrobe tovaru, ktorý je označený názvom obchodnej spoločnosti alebo jej reklamným nápisom, ich vlastnenou ochrannou známkou či iným označením, ktoré má kupujúci právo užívať, ako pomocný baliaci materiál na balenie tovaru iných kupujúcich alebo ho odovzdať na recykláciu.

Reklamácie

1

Zjavné vady je kupujúci povinný písomne reklamovať bez zbytočného odkladu potom, čo boli zistené pri prehliadke tovaru prevedenej pri preberaní, najneskôr však do 10 pracovných dní. Skryté vady bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby, ktorá je 6 mesiacov. V prípade reklamácie zjavných závad tovaru, spôsobených prepravou, je kupujúci povinný doložiť predávajúcemu zápis, podpísaný príslušným prepravcom, resp. vodičom, z ktorého bude vyplývať špecifikácia zjavných závad a ich rozsah. V prípade, že nedôjde k doručeniu uvedeného zápisu najneskôr súčasne s uplatnením práv za zodpovednosť za vady kupujúcim, nie je predávajúci povinný reklamáciu uznať. Skúšky reklamovaného tovaru sa vykonávajú podľa bežných noriem.

2

Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené kupujúcim, ako napríklad zistenie, že rozmer obalu nie je vhodný, pokiaľ kupujúci potvrdil rozmer predávajúcemu a ten mu bol vyrobený.

3

V prípade zistenia nebezpečných (zdravotné hľadisko) výrobkov, je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu v lehote 24 hodín od okamžiku, kedy obdržal od kupujúceho informáciu o výskyte takýchto výrobkov (identifikované podľa čísla zákazky), alebo ich sám objavil, všetky ďalšie vyskladnené dodávky nebezpečných výrobkov a miesta ich uloženia.

Záverečné dojednania

1

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré majú vzťah k obchodu a budú uzatvárané zmluvnými stranami. Informácie nesmú poskytovať tretím stranám.

2

Všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy vrátane týchto VOP sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3

Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve, alebo rámcovej kúpnej zmluve dohodnuté inak, platia tieto VOP.

4

Zmluvné strany sa dohodli, že k riešeniu akýchkoľvek sporov súvisiacich s kúpnou zmluvou, rámcovou kúpnou zmluvou a týmito VOP je oprávnený obecný súd predávajúceho, ktorého vecná príslušnosť je daná zákonom.